آب چسب 6سانتی ساده در طول 220متر

چسبهای با پایه کاغذی که پس از مرطوب شدن چسبناک شده وبرای بسته بندی استفاده میشوند

نمایش یک نتیجه